top of page

תעשייה ורישוי עסקים

כללי:

נושאים מרכזיים

בתחום  השיפוט של איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי, נכללות 16 רשויות מקומיות ובהן 89 ישובים, 350 מפעלים ועסקים הפועלים ב- 13 אזורי תעשייה ,קיבוצים ומושבים .

תחומי הייצור העיקריים של המפעלים: עיבוד מתכות, דפוס, ציפויים, טקסטיל, תרופות, קוסמטיקה, חומרי ניקוי, מזון, פלסטיק, זיווד אלקטרוני, מחזור כולל, מחזור חומרים מסוכנים, נייר וקרטון, עיבוד שבבי וצביעה.

הפיקוח על המפעלים ועסקים מתחלק בין שני רכזי התעשייה באיגוד.

תפקידי רכז התעשיות:

 • פיקוח על המפעלים בשטח השיפוט של האיגוד מכל ההיבטים הסביבתיים: איכות אוויר, רעש, שפכים, זיהום קרקע, פסולת תעשייתית, חומרים מסוכנים, התייעלות אנרגטית וקרינה על פי חוקים, תקנות הנחיות ואישורים.

 • קביעת תנאים, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, למתן רישיון עסק, היתרי פליטה והיתרי רעלים, .

 • פיקוח על יישום תנאי סביבה ברישיון עסק, תנאי היתרי פליטה ותנאי היתרי רעלים.

 • פיקוח על מתקנים חדשים במפעלים.

 • ליווי תהליכי הקליטה של מפעלים באזורי התעשייה בכל השלבים (מסמך סביבתי ופיקוח על תנאי להיתר בנייה, תכניות וישומן, הרצה ותפעול).

 • השתתפות במנהלות מרבית אזורי התעשייה הפועלים בתחומי האיגוד.

דרכי ביצוע:

 • ביקורים במפעלים ואזורי תעשייה.

 • פיקוח ומעקב אחר ניטור סביבתי :אוויר, שפכים, רעש, קרינה וניתוח תוצאות בדיקות.

 • בדיקות מתקני טיפול ותהליכי ייצור הגורמים להשלכות סביבתיות.

 • ניתוח מסמכים סביבתיים.

 • מעורבות בתהליך קליטת מפעלים באזורי תעשיה.

 • ביצוע אכיפה במידת הצורך.

תנאים סביבתיים לרישיון עסק:

 1. לעסקים המשתייכים לסקטורים בעלי מאפייני פעילות דומים ניתנים תנאים ברישיון עסק על פי מפרט תנאים אחיד. למשל, תחנות דלק, משחטות ובתי מטבחיים, אתרי סילוק פסולת, תחנות מעבר לפסולת וגידול בעלי חיים.

 2. לעסקים בעלי מאפייני פעילות ייחודים יינתנו תנאים ברישיון עסק בצורה פרטנית בהתבסס על אופי הפעילות ותהליכי הייצור בעסק. דוגמאות לעסקים להם יינתנו תנאים פרטניים: ייצור אנרגיה, עיבוד מתכות, ייצור חומרי ניקוי, ייצור תרופות, ייצור מזון, ייצור תכשירים קוסמטיים, ייצור חומרי הדברה וטיפול בפסולת.

הליך טיפול ברישוי עסקים:

קישורים רלוונטיים:

רכזי תעשייה באיגוד

ד"ר אורנה וולפסון      04-9888633    שלוחה 2>1    orna@ecowest.co.il

אינג' אבירם גוטליב   04-9888633    שלוחה 2>2    aviram@ecowest.co.il

קבצים להורדה:

bottom of page