top of page

תכנון

תכנון סביבתי:

מערכת התכנון והבניה על מוסדותיה, היא אחת המערכות המרכזיות המנהלת את משאבי הקרקע, וקובעת באילו תנאים ובאיזו פריסה ניתן לקדם פיתוח.

התכנון הסביבתי מנסה לתת מענה לפיתוח עתידי תוך מניעה או הפחתה של מטרדים ומפגעים צפויים ושמירה על משאבים מוגבלים וחשובים כמו קרקע, מים, מערכות אקולוגיות ועוד.

למתכנן הסביבתי באיגוד ערים לאיכות הסביבה יש מספר תפקידים:

א. השתתפות בישיבות ועדות בנין ערים בתחומי האיגוד כיועץ סביבתי.

המתכנן הסביבתי יושב ב- 8 ועדות לתכנון ובניה המקומיות, של רשויות החברות באיגוד, וזאת מכוח סעיף 18(ב) בחוק התכנון ובניה, אשר מחייב את הועדה המקומית לזמן דרך קבע נציג איכות הסביבה על תקן דעה מייעצת.

הועדות המקומיות לתכנון ובניה בשטח האיגוד הן: משגב, כרמיאל, עכו, נהרייה, חבל אשר, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, גליל מרכזי.

ב. בדיקה ומתן חוות דעת לבקשות להיתרי בניה בעלי השלכות סביבתיות (מסחר, תעשיה, חקלאות וכו'). תפקיד המתכנן בעת קבלת הבקשה, לאחר הניתוח הראשוני שלה, הוא ריכוז הידע הרלוונטי הנדרש לצורך התייחסות . חוות הדעת מתייחסת לתיקונים אשר נדרשים מהיזם ומטרתן מניעת: מטרדי רעש וריח, הזרמת שפכים ופסולת, זיהום קרקע ומי תהום, קרינה חריגה, פליטות מזהמים לאוויר, חשיפה לחומרים מסוכנים, פגיעה במשאבי טבע, בנוף ובמערכות אקולוגיות. בדיקת הבקשות נעשית בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה ולעקרונות הבניה הירוקה.

ג. מתן הנחיות לכתיבת מסמכים סביבתיים ובדיקתם.

ד. קידום תכניות וסדנאות סביבתיות וטיפול במפגעים סביבתיים באמצעים תכנוניים:

מתכנן האיגוד שותף פעיל בהכנת תכניות אב לאיכות הסביבה ברשויות שבתחומו.

מתכנן האיגוד פועל להגברת מודעות לתכנון בר קיימא ובנייה ירוקה בקרב מתכננים ומהנדסי ועדות בין היתר באמצעות ימי עיון וסדנאות.

רכז תכנון באיגוד:

איתמר יפה     טלפון: 9888633- 04      שלוחה 5

קבצים להורדה:

bottom of page