top of page
IMG_20151126_112152

איכות אוויר

נושאים מרכזיים

כללי

אחד מהסממנים העיקריים של הפגיעה באיכות הסביבה הוא נושא זיהום האוויר. כאשר מדברים על זיהום אוויר אנחנו למעשה מדברים על זיהום של האטמוספרה בדרכים שונות. הזיהום הזה יכול להתבצע על ידי שחרור של חומרים רעילים הנישאים ברוח ומתפשטים באוויר. כאשר לאוויר נוספים חומרים כימיים וביולוגיים שאינם נכללים בהרכב הטבעי שלו הם מזהמים אותו ופוגעים באיכות הסביבה. החומרים הללו יוצרים נזק לבני האדם, לחי ולצומח.

זיהום האוויר נגרם במקרים רבים בתופעות שמקורן בטבע. ישנן דוגמאות רבות למקורות הזיהום הטבעיים. למשל - פעילות וולקנית, אבק המגיע ממקורות טבעיים (למשל אבק הנוצר על ידי הרוח באזורים מדבריים או צחיחים), גזים כדוגמת מתאן הנפלטים על ידי בעלי חיים שונים (בקר וצאן למשל),עשן המגיע משריפות טבעיות ועוד.

זיהום אוויר נגרם על ידי בני אדם באמצעות אבק שמקורו בחקלאות, זיהומים ממפעלי תעשייה ומחצבות, רכבים ושריפות, אדים רעילים (אדי צבע למשל) ועוד. חומרים רבים אשר מזהמים את האוויר נמצאים ליד מפעלי תעשייה או בסמוך לכבישים ראשיים, ולכן בערים הגדולות (בישראל בעיקר חיפה ותל אביב) זיהום האוויר הוא בדרך כלל גדול יותר. זיהום האוויר גבוה עלול לגרום למחלות ותמותה.

באזורנו קיימת פעילות ענפה של תעשייה ושל חקלאות המהוות מקור לזיהום אוויר.

תחבורה היא המקור העיקרי לזיהום האוויר במרכזי הערים ובריכוזי אוכלוסיה גדולים. זה אינו מקור מרכזי לזיהום אוויר בגליל המערבי עקב הדלילות היחסית של האוכלוסיה.

קישורים רלוונטיים

איכות אוויר ורישיון עסק
bottom of page