top of page

חופש המידע - נתונים סביבתיים

על פי חוק חופש המידע התשנ"ח- 1998, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. החוק מאפשר קבלת מידע על ידינו, כפי שהוא מצוי במשרדינו בכל הקשור לפעילות המשרד ובנושאים שבאחריותו.

  1. האיגוד יענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

  2. בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק: על האיגוד להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם במקרה הצורך, רשאי הממונה להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל- 90 ימים נוספים.

  3. במידה והמידע נוגע לצד שלישי, על האיגוד לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב21- ימים נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור, והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

הממונה על חוק חופש המידע באיגוד:

שירה שטרנשוס, כתובת דוא"ל: igud@ecowest.co.il

הגשת בקשה לקבלת מידע:
הטיפול בבקשה יעשה ע"י הפניית בקשה בכתב בלבד על גבי טופס הגשת בקשה לקבלת מידע

(להורדת הטופס לחצו כאן).


על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט - 1999 , פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 20 ש"ח והתחייבות המבקש לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

להורדת טופס כתב התחייבות לחצו כאן.

להגשת הבקשה יש לשלוח את שני הטפסים שלעיל אל הממונה שפרטיו מעלה.

פירוט סוגי האגרות וסכומיהן:
אגרת בקשה לקבלת מידע - 20 ש"ח
אגרת טיפול - 30 ש"ח לכל שעת עבודה (החל מהשעה הרביעית)
אגרת הפקה - 0.20 ש"ח לדף או 2.5 ש"ח לתקליטור

נושאים נוספים

bottom of page