top of page

מחצבות

כללי

חציבת וגריסת חומרי גלם שונים במחצבות הינה אחת הסוגיות שיש להתמודד עימם בכל משק מודרני, הן מבחינת ההשלכות הסביבתיות אשר מחצבות אלו גורמות והן ההשלכות על התושבים המתגוררים סמוך למחצבות.

 ההשפעות הסביבתית של הכריה והחציבה הינם רבות :

  1. תפיסת קרקע - קרקע זו אינה יכולה לשמש לכל דבר אחר מלבד לכרייה בתקופה נתונה.

  2. מפגע נופי - המחצבה מהווה "פצע" בנוף ופוגעת בשטח הפתוח בו היא פועלת.

  3. אבק – פעילות המחצבה יוצרת מפגעי אבק המשפיעים הן על התושבים הגרים בסמוך והן על המערכות האקולוגיות הסמוכות למחצבה.

  4. רעש וזעזועים – מפגעי רעש נוצרים הן מפעילות ציוד מכני כבד הפועל במחצבה והן מפיצוצים הנערכים במחצבה.

  5. פגיעה אקולוגית - פגיעה במערכות אקולוגיות (צמחים, בע"ח) כתוצאה מפגיעה ברצף השטחים הפתוחים וקיטוע יחידות אקולוגיות.

 

הגופים הסביבתיים השונים פועלים להתמודדות עם מפגעים אלו על ידי:

  1. מערכת תיכנון ופיקוח, במתן ניטור ובקרה סביבתית על תיכנון ופעילות המחצבה.

  2. פעילות משותפת עם הציבור השוכן בקרבת המחצבה על מנת למצוא דרכים משותפות ומוסכמות כדי למזער את המפגעים.

  3. קידום שיקום מחצבות לא פעילות בדרכים שונות

פיקוח

איגוד ערים גליל מערבי מפקח על שתי מחצבות עיקריות הפועלות בתחומי האיגוד :

מחצבי אבן אשרת – בהנהלת מרדכי סאס

מחצבת חולות לבנים בהנהלת איציק עמיאל

מטרת עבודת הפיקוח הינה צמצום הנזקים הסביבתיים מפעילות המחצבה במידת האפשר.

עבודת הפיקוח כוללת:

1. ביקורים במחצבות.

2. קשר עם מנהלי המחצבות.

3. הכנת תכניות ניטור (אבק מרחף, אבק שוקע ורעש) למחצבות.

4. שיתוף הציבור המתגורר בקרבת המחצבות בעבודות המחצבה.

5. מדידות רעש.

6. פיקוח בנושא צמחים פולשים.

7. פיקוח בנושא זיהום אור.

8. פיקוח על נושא אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים.

רכז מחצבות באיגוד

איתמר יפה    טלפון: 04-9888633  שלוחה 5

נושאים נוספים בתחום

bottom of page