top of page

חינוך וקהילה

חינוך סביבתי

ברשויות איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי, אנו פועלים להובלת פרויקטים חינוכיים וקהילתיים.

אנחנו יוזמים מפגשים ועשייה סביבתית לכלל קבוצות האוכלוסייה במגוון נושאי קיימות וסביבה וכן, מלווים פעילות ויוזמות מהרשויות והתושבים בתחומי האיגוד.

האיגוד מקיים קשר עם גורמים סביבתיים וגורמים חינוכיים הפועלים בארץ ובאזור. בין גורמים אלו נמנים המשרד להגנת הסביבה, מוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים, עמותות, גופים ירוקים (כגון קק"ל, החברה להגנת הטבע, הרשת הירוקה, רשות הטבע והגנים), פעילים סביבתיים ברשויות ועוד.

פעולות שנערכות באיגוד בתחום החינוך והקהילה

 • ייזום ועריכת כנסים, השתלמויות וימי עיון בנושאים סביבתיים וקיימות לאוכלוסיות מגוונות כגון: עובדי רשויות, מפעלים וחברות, פעילים סביבתיים, מורי דרך, צוותי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי ולקהל הרחב.

 • ליווי בתי ספר וגני-ילדים, בכתיבת תכניות ובתהליכי הסמכה לתו ירוק.

 • כתיבה וליווי של תכניות ארוכות טווח כגון, תכניות במסגרת קול קורא כוללני לחינוך של המשרד להגנת הסביבה,
  המאפשר קידום תהליכים לפיתוח בר קיימא בקהילות וקידום נושא הקיימות באופן רוחבי במוסדות חינוך ברשויות.

 • מתן הרצאות בנושאי קיימות ברשויות.

 • קיום קורסי פעילים ברשויות האיגוד.

 • ייזום פרויקטים חינוכיים וקהילתיים רחבי היקף כגון, פרויקט לאיסוף פסולת אלקטרונית בבתי ספר, הקמת גינות לימודיות
  בבתי ספר וגני ילדים, פרויקט יוזמות סביבתיות קהילתיות של תושבים ביישובם ועוד.

מוסדות חינוך ירוקים ברשויות האיגוד

חינוך סביבתי הוא אחד הנושאים החשובים שעומדים על סדר היום במשרד להגנת הסביבה. תהליכי הסמכה למוסד חינוכי "ירוק", מתקיימים מגן הילדים ועד למוסדות להשכלה גבוהה. תהליכים אלה משמשים אמצעי ליישום מגוון נושאים ברבדים שונים ומעודדים מעורבות ולקיחת אחריות על הסביבה.

בתהליך ההסמכה לבית ספר ירוק נכללים הפרמטרים הבאים:

 • יישום תכנית לימודים המדגישה עקרונות ותכנים סביבתיים במגוון מקצועות לימוד.

 • פעילויות שמטרתן לצמצם משאבים (מים, נייר) ולהתייעל אנרגנטית (חשמל).

 • פעילות סביבתית בשיתוף קהילה (הורים, צוות, שכנים, בתי אבות וכד').

 • הקמה והפעלת מועצת תלמידים ירוקה.

ההסמכה ניתנת לאחר בחינת בית הספר בקריטריונים האמורים ובאישור של ועדת היגוי ארצית. בסוף התהליך, בית הספר מוסמך בטקס חגיגי, בנוכחות נציגים ממשרד החינוך ומהמשרד להגנת הסביבה. ההסמכה ניתנת לשנתיים, ולאחר מכן אפשר להמשיך למסלול "ירוק מתמיד".

בשנת 2018 הוסמכו שמונה בתי ספר לירוקים וירוקים מתמידים – יסודי ג' אבן-סנאן, יסודי א' ג'וליס (מתמיד), יסודי אלביאדר כפר יאסיף, יסודי רקפת כרמיאל (מתמיד), חטיבת ביניים מזרעה, יסודי מיתר מטה אשר, תיכון נוטרדאם מעיליא (מתמיד), יסודי הראשונים מעלות תרשיחא.

גם גני ילדים מוסמכים לירוק ולירוק מתמיד!

בתהליך ההסמכה, צוות הגן לומד ומשתלם, מקבל הנחייה לאורך השנה ועוסק במגוון פעילויות בתוך הגן, בחצר ובסביבה הקרובה. דגש חזק ניתן לשיתוף ההורים והקהילה, לשינוי אורחות חיים ולהרגלים יומיומיים לשמירה על הסביבה, על בריאות הגוף והנפש ועל בטיחות הילדים.

לצפייה בתמונות מפעילויות בחלק מגני הגליל המערבי

רוצים להצטרף לתהליך חינוכי מרתק, חווייתי וחשוב? התקשרו אלינו!

קבצים להורדה

פעילויות בקהילה וברשויות

יוזמות סביבתיות קהילתיות 

פעילויות בקהילה

פעילויות במוסדות חינוך

כנסים, השתלמויות וימי עיון

רכזת חינוך באיגוד

עילית בלוך    טלפון: 04-9888633  שלוחה 4            מייל:  ilit@ecowest.co.il

bottom of page