top of page

מכרזים


מועמדים מתאימים מתבקשים לפנות בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות אך ורק במייל לכתובת jobs@ecowest.co.il בצירוף שם המכרז עד ליום ד', 30.8.23 בשעה 10:00.

 


מועמדים מתאימים מתבקשים לפנות בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות אך ורק במייל לכתובת jobs@ecowest.co.il בצירוף שם המכרז עד ליום ד', 14.9.23 בשעה 16:00.

*בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
*מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף לא ייענו.
*המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

bottom of page