דרושים


מועמדים מתאימים מתבקשים לפנות בצירוף קו"ח וכל אסמכתאות לגבי לימודים אקדמאים, קורסים והסמכות,
אך ורק במייל לכתובת jobs@ecowest.co.il 
בצירוף שם ומספר המכרז עד ליום ג', 28.12.21 בשעה 16:00 .

*בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
*מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף לא ייענו.
*המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.