top of page

דרושים ומכרזים


מועמדים מתאימים מתבקשים לפנות בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות אך ורק במייל לכתובת jobs@ecowest.co.il בצירוף שם ומספר המכרז 

 *בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
*מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף לא ייענו.
*המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

bottom of page