top of page
Pipe Replacement

שפכים סניטריים

פיקוח שפכים וקולחין:

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי מבצע פיקוח על:

  • איכות שפכים תעשייתיים וסניטאריים

  • איכות קולחין במוצא מתקני טיפול בשפכים אזוריים ומקומיים

  • איכות מי השקייה שמקורם במאגרי קולחין.

 

מערך הפיקוח מתבצע לפי תכנון שנתי בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, תאגידי מים ושפכים, אגודה חקלאית מאגרי אשר והמשרד להגנת הסביבה.

האיגוד מפקח על ביצוע דיגומי השפכים, ובחלק מהמקומות גם מנהל את תכניות הניטור, וזאת לצורך שיפור איכות שפכים בכניסה למתקני טיפול בשפכים וגילוי תורמי מזהמים חריגים למערכת הביוב האזורית.

תשתיות שפכים וקולחין קיימות:

בתחום האיגוד קיימים מתקנים לטיפול בשפכים (מט"ש) אזוריים ומקומיים:

 

מתקנים אינטנסיבים לטיפול בשפכים – בוצה משופעלת

 

מתקנים אקסטנסיביים לטיפול בשפכים

  • מט"ש שלומי

  • מט"ש געתון

  • מט"ש בית העמק

  • מט"ש סער

  • מט"ש ראש הקנרה

  • מט"ש איילון

  • מט"ש גיתה

מאגרי קולחין

פרט לקולחי מט"ש תפן , כל קולחי המט"שים נאגרים במאגרי קולחין ומנוצלים לצורך השקיית שדות חקלאים.

בכל מוצא מאגרי קולחין קיימות מערכות לסינון וחיטוי קולחין לפני הזרמתם אל מערכות ההשקיה.

זרימת ביוב תעשייתי

זרימת שפכים סניטריים

ניטור קולחין:

ניטור קולחין מתבצע בדרך כלל ע"י תאגידי המים .

רצ"ב תוצאות בדיקות קולחין של מאגרי הקולחין האזוריים שבשטח האיגוד:

ניטור קולחין במאגרי אשר

ניטור קולחין מט"ש תפן

ניטור קולחין מט"ש כרמיאל (מאגר קולחין יסעור)

ניטור קולחין מט"ש נהרייה (מאגר קולחין געטון)

ניטור קולחי מט"ש עכו

קולחי משגב

קבצים להורדה

קבצים להורדה

רכז שפכים:

גיא סילפן    טלפון : 04-9888633    שלוחה 3

bottom of page