top of page

דו"חות סיכומי שנה של האיגוד

סיכום פעילויות איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

הדו"חות משקפים את העשייה הרבה והמשמעותית במכלול התחומים הסביבתיים עליהם אמון האיגוד.

פעילויות האיגוד נועדו בראש ובראשונה לשמר ולקדם את תחומי איכות הסביבה בגליל המערבי בכדי לאפשר איכות חיים מיטבית לתושבי האזור.

סיכום פעילות-2023
bottom of page