top of page

תחנות דלק

כללי:

מרכיבי הדלקים המצויים בתחנות דלק הם חומרים נדיפים וחצי-נדיפים המוגדרים בחלקם כחומרים רעילים ומסרטנים. הבנזן, שהוא אחד ממרכיבי הדלקים, הוא פחמימן ארומטי מסיס ונדיף מאד ולכן עלול לנדוד בקרקע למרחק של עשרות מטרים ולחדור למבנים. בנוסף, התפרקותו של הבנזן איטית ביותר ולכן יכול לשהות בקרקע זמן רב. מרכיבי הדלקים עלולים גם לפגוע במערכת העצבים המרכזית, במערכת החיסונית ובפוריות.

תוסף הדלק MTBE, אף הוא מזהם, נדיף ומסיס במים, המתפשט למרחק של עשרות עד מאות מטרים מהמקור. MTBE חשוד כחומר שחשיפה אליו גורמת לעליה בשכיחות הסימפטומים של כאבי ראש, חולשה, גירוי רקמות ריריות וקשיי נשימה. בגלל רעילות מזהמים אלו, תקני איכות מי שתייה לצורך הגנה על בריאות הציבור בנושא זה הינם מחמירים ביותר.

הקמת תחנת דלק חדשה:

כל תכנית להקמת תחנת דלק חדשה בתחומי האיגוד מועברת למתכנן האיגוד לצורך בדיקה ולמתן הנחיות לעמידה בתנאים הסביבתיים הנדרשים.

בנוסף מפקח האיגוד מבקר בתחנות התדלוק החדשות בעת הבניה על מנת לערוך מעקב כי אכן שלבי הביצוע בשטח תואמים את התכניות ועומדים בתנאים הסביבתיים

סיכונים:

קרקע מזוהמת בדלקים עלולה להוות סיכון בריאותי וסביבתי:

 • שאיפת חומרים אורגניים נדיפים מסרטנים ו/או רעילים  בעת חדירת גזי קרקע למבני ציבור ולבתי מגורים.

 •  שאיפת חומרים אורגניים נדיפים מסרטנים ו/או רעילים באוויר, שמקורם בקרקע מזוהמת או בתשתיות הדלק בתחנת הדלק.

 •  שאיפת חלקיקי קרקע מזוהמת הנישאת ברוח כאבק.

 • בליעת קרקע מזוהמת על ידי ילדים ומבוגרים.

 • מגע עורי עם קרקע מזוהמת.

 • זיהום מקורות מים המשמשים לשתייה, ולפגיעה במערכות אקולוגיות כגון: בתי גידול יבשתיים וימיים, צמחיה ובעלי חיים.

פוטנציאל לזיהום סביבתי מתחנות דלק:

בתחנות הדלק קיימים 5 אזורים עיקריים בהם ממוקמות תשתיות הדלקים, ומהם קיים פוטנציאל לזיהום קרקע, מים ואוויר:

 • עמדות מילוי המכלים

 • עמדות תדלוק הרכבים

 • מכלי אחסון הדלקים

 • צנרות הובלת דלקים בין עמדות המילוי למכלים ובין המכלים לעמדות התדלוק.

 • איזור מפריד הדלקים -זרימת שפכי המפריד לאחר ההפרדה לקרקע ולא למערכת הביוב.

 

על מנת למנוע את זיהום הסביבה מתחנות הדלק, בפיקוח שנעשה בתחנות הדלק, נדרשים בעלי התחנות לעמוד במספר דרישות בסיסיות: 

 • משטחי תפעול (תדלוק ופריקה) אטומים לחלחול דלקים.

 • תעלה מבוטנת המקיפה את משטחי התפעול והמנקזת אותם למתקן מפריד דלק.

 • התקנת קירוי והפרדת ניקוז מי נגר מניקוז משטחי התפעול על מנת למנוע את הצפת מתקן מפריד הדלק.

 • שוחות אטומות בעמדות המיכלים , בעמדות שוחות הפריקה ומשאבות התדלוק.

 • התקנת אמצעים לניטור דליפות דלק  ממתקני הדלק התת-קרקעיים.

 • ביצוע בדיקות אטימות תקופתיות למיכלים ולצנרות התת-קרקעיים.

 • התקנת מערכות למישוב אדים לצמצום פליטת אדי דלק לסביבה

חקיקה ופיקוח סביבתי בתחנות דלק:

בשנת 1997 חוקק המשרד להגנת הסביבה את תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז - 1997, במטרה למנוע זיהום מקורות מים וקרקע מדלקים, וזאת על ידי הסדרת תשתיות דלקים ואמצעים הנדרשים לתחזוקה ותפעול תקין של תחנות הדלק:

 • התקנת אמצעים לגילוי דליפות.

 • התקנת אמצעים למניעת מילוי יתר של המכלים.

 • ביצוע בדיקות אטימות תקופתיות במכלי הדלק וצנרות הדלק אחת ל- 5 שנים.

 • ביצוע ניטור חודשי בתחנות הדלק לאיתור דליפות דלק לקרקע.

 • ביצוע סקרי קרקע על פי דרישה ובהתאם להנחיות המעודכנות של המשרד להגנת הסביבה.

 • ביצוע הנחיות ובדיקות תקופתיות כנדרש ע"י הממונה.

 • במקרה של אירוע דליפה על מפעיל התחנה להפעיל מיד את נוהל התגובה לאירוע חירום, לשאוב ולסלק את הדלק, ובמקרה של זיהום הקרקע או מי התהום, נדרש המפעיל לשקמם.

רכז תחנות תדלוק בתחומי האיגוד:

גיא סילפן    טלפון : 04-9888633    שלוחה 3

קישורים רלוונטיים:

קבצים להורדה:

bottom of page