top of page

יוזמות סביבתיות-קהילתיות

של תושבים ביישובים

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי יוזם, מתקצב ופועל באופן תדיר לביסוס מערכת אשר תיצור ותיזום פעילויות בקהילה ובמערכת החינוך, בסיוע ובשיתוף גורמים ברשויות המקומיות, במשרדים וארגונים ממשלתיים ועמיתי איכות סביבה. הפעילות מבוססת על שיתוף רב ככל הניתן של תושבים בכדי ליצור מעגלי יצירה והשפעה לטובת איכות הסביבה.

יוזמות קהילתיות 2023

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי, תומך בעשייה סביבתית ברשויות האיגוד.

אנו מזמינים את רשויות האיגוד להציע יוזמות לעשייה סביבתית קהילתית, בהתאם לתנאי הסף המצורפים בקובץ נפרד.

רצ"ב הזמנה והציע הצעות וטופס למילוי והגשת הבקשות.

מודע אחרון להגשת ההצעות : 28.2.2023.

Green Organic Zero-Waste Infographic .png

יוזמות קהילתיות 2018

ביודפת מקימים בהתמדה ובכיף בוסתן ומקום למפגש קהילתי בחוץ.

קבוצת תושבים מובילה את המיזם

בהומור, בנועם, בשמחה.

כל הכבוד לכם!!

עילית בלוך.

יוזמות קהילתיות 2016

בשנת 2016 האיגוד תמך ב-9 מיזמים קהילתיים מקיימים בעלות של כ-70,000 ש"ח.

היוזמות עניינן נושאים סביבתיים וקהילתיים כאחד: גינות קהילתיות, טיפוח ושימור מגוון ביולוגי, בנייה אקולוגית כבסיס לקשר בין שכנים, מחזור חומרים ועוד.

הישובים שהמיזמים שלהם נבחרו הם: אבירים, עבדון, הילה, נתיב השיירה, אילון, אשחר, מעלה צביה, כרמיאל וכפר יאסיף (שהתחילה את התהליך בשנת 2015). 

המענק לווה בימי העשרה וסדנאות של מומחים מטעם האיגוד ומחוצה לו ומפגשים משותפים של היזמים הקהילתיים משנה זו ומשנה קודמת, להעשרת הידע ולהרחבת הלמידה ההדדית.

יוזמות קהילתיות 2015

בשנת 2015 האיגוד תמך ב-8 מיזמים סביבתיים-קהילתיים.

הישובים שהמיזמים שלהם נבחרו הם: כליל, עבדון, כפר ורדים, שורשים, גיתה, מתת, מצפה הילה וכפר יאסיף.

התקיימו מפגשי העשרה וסדנאות למידה , סיורים וליווי שוטף של האיגוד להעצמת היוזמות.

bottom of page