top of page

חזיריות

חוק איסור גידול חזיר נחקק בשנת 1962 ואוסר על גידול, אחזקה ונחירה (=שחיטה) של חזירים, למעט במספר מצומצם של יישובים שמרבית האוכלוסיה שם היא נוצרית.

ברשויות האיגוד קיימים שני כפרים נוצרים שם ניתן לגדל חזירים- מעיליא וכפר יאסיף.

עד לפני כשנתיים פעלו בשני כפרים אלו כעשר חזיריות.

כיום חזיריות אלו סגורות, בין היתר בשל צווי סגירה שיפוטיים, בגין גרימת מפגעים סביבתיים חמורים: זיהום קרקע ומקורות מים, מפגעי ריחות ואסבסט.

תמונות עבר של בריכות שפכי חזיריות במעיליא שגרמו לזיהום קרקע ומי תהום.

bottom of page