top of page

לולים

ענף הלולים מחולק ל-3 שלוחות גידול עיקריות :

פטם, הודים ומטילות.

1. שלוחת המטילות -גידול תרנגולות לייצור ביצים.

בגליל המערבי מתרכזת ב- 14 מושבים בתחום המועצה האזורית מעלה יוסף ומוערכת בכ- 1,000 לולים.

לולי המטילות בגליל המערבי הם מקור פרנסה עבור משפחות רבות וחלק בלתי נפרד מרוח המקום וההווי הקהילתי.

הענף מנוהל בצורת הענקת סבסוד ומכסות ייצור בפיקוח של המדינה באמצעות חוק המועצה לענף הלול-1963  וחוק הגליל-1988 .

בעקבות ה"רפורמה במשק ההטלה" (ראה מצגת מצורפת) עפ"י החלטת ממשלה ביום 24.6.2007, מתוכננות לקום למעלה מ-40 חוות חדשות ומשודרגות מחוץ לתחומי היישובים. מטרת העל של הרפורמה היא ייעול הענף, וכן שיפור הבטיחות הביולוגית ואיכות הסביבה.

הלולים אשר נמצאים כיום במבנים ישנים, פתוחים ועם גגות אסבסט בתוך המושב, אמורים בהמשך להתפנות ולהפוך ליחידות מגורים, נופש ועסקים זעירים.

2. שלוחת הפטם -גידול תרנגולות לייצור בשר

בגליל המערבי כוללת מעל ל- 40 חוות ומתרכזת במרביתה במועצות האזוריות מטה אשר, מעלה יוסף, משגב. בנוסף, קיימות חוות בודדות במספר רשויות מקומיות ערביות (אבו סנאן, מזרעה).

מרבית החוות מאוגדות תחת אינטגרציית מילועוף המהווה שרשרת ייצור שלמה החל ממרכז ייצור המזון-גידול העוף- שחיטה- שיווק.

שלוחת הפטם נמצאת גם היא היום תחת רפורמה קטנה, כאשר המגדלים נדרשים לעמידה בדרישות שדרוג תשתיות ונהלים מחמירים של שירותים וטרינרים.

3. שלוחת ההודים

בגליל המערבי היא הקטנה מבין 3 השלוחות, וכוללת כ-7 משקים ב-2 מושבים במוא"ז מטה אשר. גידול ההודים דומה בעיקרו לגידול פטמים.

 

ללולים פוטנציאל להשלכות סביבתיות רבות בתחומי: זיהום אויר וריחות, פסולות, רעש, מזיקים, זיהום קרקע ומקורות מים.

תפקיד האיגוד: פיקוח וייעוץ בהיבטים הסביבתיים, מתן חוות דעת בהיתרי בניה ורישיון העסק.

קבצים להורדה

bottom of page