top of page

סביבה חקלאית

סביבה חקלאית בשטח האיגוד:

תחום הסביבה החקלאית באזור הגליל המערבי נרחב ומגוון מאוד, ומצוי כל הזמן בתהליכי פיתוח ומודרניזציה. ענפי החקלאות העיקריים בתחומי האיגוד הם: רפתות, לולים, חזיריות, דירים, אורוות, בריכות דגים, בתי בד, בתי גידול פטריות, מטעים, גידולי שדה.

לענפים אלו השלכות נרחבות על איכות הסביבה ובצד התועלות הרבות הגלומות בהם, קיים פוטנציאל  ליצירת  קונפליקטים רבים. חלק מההשלכות הסביבתיות בחקלאות חיוביות וחלקן שליליות, חלקן ידועות לנו וניתנות למדידה וטיפול ובחלקן המחקר עדיין מתקיים.

השפעות סביבתיות חיוביות לדוגמא- שמירת שטחים פתוחים, תדמית חיובית, הגדלת שטחי חלחול מים, "איי קור", מעברים אקולוגים, שמירת מגוון המינים, קליטת וטיפול במזהמים באוויר, ייצור אנרגיה- (ביוגז, תאים פוטווולתאיים) , קליטה ושימוש בפסולות תעשייתיות וביתיות מטופלות כדשן.

השפעות שליליות לדוגמא- זיהום אויר (פגרים, ריחות, אמוניה, אבק, ריסוסים) , זיהום מי תהום מתשטיפי זבל וחומרי הדברה, זבובים ומזיקים אחרים, בינוי והפרת שטחים פתוחים, צריכת מים, רעש.

איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי מעורב הן בשלבי הייעוץ ותכנון בשלב היתרי הבניה, המשך ברישוי העסק (בעסקים טעני רישוי) וכלה בפיקוח השוטף.

האיגוד מפקח כיום על מעל 100 עסקים חקלאיים (בעיקר במשק החי) תוך שיתוף פעולה עם: הרשות המקומית, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות (שה"ם, שו"ט), ארגוני המגדלים השונים (התארגנות רפתני הגליל המערבי, אינטגרציית מילועוף, ענף הזית ועוד) וכמובן החקלאים.

כחלק מהעבודה מתקיימים,באופן שוטף, עם הגופים הנ"ל: מפגשים, הרצאות, סיורים, ישיבות עדכון.

בעשור האחרון בעיקר בשל: עלייה בידע מודעות הציבור לנושאי סביבה וחקלאות (גידולים אורגנים, צער בעלי חיים לדוג'), מחקר ופיתוח, חקיקה מחמירה ומעודכנת, ועוד- חלו תמורות רבות בחקלאות בכלל ואצל החקלאים בפרט.

בעזרת נכונות משותפת של הצדדים השונים ותמיכה ממשלתית ושל גופים נוספים (דוגמת הרפורמה במשק החלב, וכיום הרפורמה במשק ההטלה) שודרגו ומשודרגים תשתיות הגידול וננקטים צעדים תפעוליים רבים ע"מ להפחית את המפגעים הסביבתיים, בריאותיים ותברואתיים הפוטנציאליים.

האיגוד שותף לועדות היגוי שונות לנושא תוכניות אב לקידום פתרונות לטיפול בפסולת חקלאית.

מטרת עבודת הפיקוח הינה צמצום הנזקים הסביבתיים מפעילות חקלאית במידת האפשר.

עבודת הפיקוח כוללת:

טיפול בתלונות שמקורן פעילות חקלאית כגון: זבובים, תשטיפים, ריחות, השלכות פסולת חקלאית לא מטופלת,

טיפול בבקשות לרישיונות עסק, היתרי בניה, היתרי רעלים, מעקב אחר תוצאות דיגומי שפכים,

קידום פרויקטים בנושא חקלאות תומכת סביבה, הפחתת ריסוסים, פתרונות חדשניים לטיפול בפגרים ושפכים.

קבצים להורדה

נושאים נוספים בתחום

bottom of page