top of page

מחצבת ג'ת

מחצבת ג'ת נמצאת בשטח המוניציפאלי של מועצה מקומית ג'ת-ינוח ובצמוד ליישוב גיתה.

מדובר במחצבת שיש קטנה בשטח של כ- 70 דונם, בבעלות פרטית של משפחת ביסאן מהכפר ג'ת הסמוך.

המחצבה החלה את דרכה בפעילות חציבה פיראטית. בשנת 2011 הוסדרה הפעילות באופן סטטוטורי באמצעות תוכנית מתאר שמספרה ג/14944, שלוותה בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה.

במקום מאושרת פעילות מינימלית כרייה וניסור של אבן, וחל איסור על פיצוצים וגריסה.

בשנת 2015 החלה במקום פעילות לא מאושרת של קבלן משנה, אשר זכה במכרז לאספקת אבן להגדלת נמל חיפה.
הפעילות האינטנסיבית גרמה למפגעי רעש ומטרדי אבק ליישוב גיתה.

לאחר מספר ביקורים במחצבה של נציגי איגוד ערים לאיכות סביבה, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, שכללו מדידות רעש ופגישות עם תושבי גיתה, זומן הקבלן לשימוע. לאחר שנמצא כי הפעילות המתבצעת חורגת מהמותר וגורמת למפגעים סביבתיים, הוחלט ביחד עם מפקחי הממונה על המכרות במשרד התשתיות ומפקחי הועדה לתכנון ובניה מעלה הגליל על הוצאת צו הפסקת עבודה לקבלן.

מחצבת ג'ת- מבט מכיוון צפון

מחצבת ג'ת- מבט מהיישוב גיתה

bottom of page