top of page

מחצבת אשרת

מחצבת אשרת שבתחום שיפוט המועצה האזורית מטה אשר מורכבת מ-2 מחצבות, מצפון ומדרום לנחל אשרת, בשטח כולל של כ- 1,000 דונם.

חומר הגלם הינו איכותי- דולומיט מתצורת סכנין.

מחצבה זו מהווה כבר היום מקור מרכזי לאספקת אגרגטים לאזור הגליל המערבי ולמטרופולין חיפה.

במסגרת תכנית מתאר ארצית 14ב (מתוארת מטה), מתוכננת הרחבה משמעותית של המחצבה.

כיום זכיינית החציבה היא חברת 'מחצבי אבן'.

בשנה באחרונה הקימה החברה במחצבה גם מפעל בטון ואספלט.

הפיקוח המתבצע ע"י האיגוד הוא בעיקר בתחום האוויר והרעש: דיגום ארובה, מדידות רעש וניטור אבק במחצבה ובישובים הסמוכים לה: כליל,יחיעם,געתון ושיח-דנון.

התוצאות מפורסמות באתר האיגוד בלשונית 'מידע לציבור'.

בנוסף מתבצע פיקוח שוטף על יתר התנאים ברישיון העסק, וכן ליווי ואישור תכנית הבינוי השונות.

מפגשים תדירים מתקיימים עם נציגי היישובים לעיל, מנהל המחצבה ונציגי המועצה האזורית והמשרד להגנת הסביבה, על-מנת להתעדכן וללבן סוגיות.

מחצבת אשרת , מ.א. מטה אשר – אוגוסט 2013

bottom of page