top of page

כוננות סביבה

כללי:

אירוע סביבתי מוכרז כאשר מתקיימים שני התנאים במצטבר:

1. השפעה סביבתית אקוטית

2.  עבירה על חוקי הגנת הסביבה

3. או לחליפין- שהיקף האירוע הוא גדול, או שיש בו עניין ציבורי משמעותי.

תרחישים אפשריים:

פליטת חומרים מסוכנים פליטת מזהמים לאוויר, למים ולקרקע, קרינה,רעש.

יעדי הכוננות:

1. הפחתת מספר האירועים הסביבתיים לאורך זמן.

2. טיפול במפגע - תגובה מקצועית ואפקטיבית להסרתו ולהפסקת השפעתו של המפגע על הציבור והסביבה.

ביצוע:

1. מענה וטיפול במפגעים במגוון תחומי האחריות של המשרד להגנת הסביבה בכל שעות היממה.

2. הכנת התשתית המקצועית והראייתית לשיקום, תחקור ואכיפה.

 

מה בין כוננות חומ"ס למערך החירום הסביבתי?

האיגוד  מחזיק עבור כוננויות הסביבה רכב המכיל ציוד ייחודי לטיפול באירועי סביבה.

bottom of page