top of page
IMG_20151126_112152

איכות אוויר בתעשייה

כללי:

לפי חוק אוויר נקי התשס"ח - 2008,  מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה מבחינת כמות פליטות ו/או סוגי מזהמים, המנויים על התוספת השלישית לחוק אוויר נקי, מחויבים לקבל היתר פליטה לאוויר.  
 
באזור הגליל המערבי פועלים 12 מפעלים בעלי היתר פליטה לאוויר:

מפעלים אלה מחוייבים בדיגום ארובות תכוף ובדיגומי סביבה לפי תנאי היתר הפליטה שלהם וכן עוברים לעיתים דיגומי פתע מטעם המשרד להגנת הסביבה. פקחי האיגוד משתתפים בפיקוח על הדיגומים ועל קיום תנאי היתרי הפליטה.

בנוסף פועלים בגליל המערבי כ-50 מפעלים אחרים המחויבים לדגום ארובות לפי תנאי רישיון העסק שלהם. לפקחי האיגוד תפקיד מרכזי בביקורות שוטפות לפיקוח על קיום הנחיות תנאי איכות האוויר ברישיונות העסק, על ביצוע תקין של הדיגומים ועל יישום טיפול מתקן במקרים של חריגות בתוצאות הדיגומים.

איכות אוויר בתעשייה:

בדיקת ארובה היא אחד האמצעים העיקריים לבדיקת מזהמים באוויר ממקורות מוקדיים בתעשייה.

דיגומים אלה מבוצעים בהתאמה ל "נוהל בדיקת ארובה" של המשרד להגנת הסביבה, המתבסס על נוהלי בדיקת ארובה של הסוכנות האמריקאית הפדרלית לאיכות הסביבה: US-EPA

נוהל זה כולל הנחיות לכתיבת תכנית בדיקה ודו"ח בדיקה, הנחיות טכניות לביצוע הדיגום וכיול מכשירי המדידה, רשימת תקנים ישראליים ודרישה לביצוע אנליזה במעבדה מוסמכת.

בישראל עובדות רק 4 מעבדות המוסמכות לביצוע דיגומי אוויר ( דיגום ארובות ודיגום סביבתי):

מטרות הבדיקות בין היתר:

 • דרישות המשרד להגנת הסביבה במסגרת היתרי פליטה

 • דרישות סביבתיות ברישוי עסקים

 • עמידה בתקנים

 • יעילות תהליך/מתקן

 • בדיקת ניצולת

 • כיולים

 • תכנון והקמה

 דוגמאות לפרמטרים הנבדקים:

 • פרמטרים פיסיקליים: טמפרטורת מקור הפליטה, לחות, לחץ דינמי וסטטי, מהירות זרימה וספיקה.

 • חלקיקים : PM2.5, PM10, PM

 • פילוג גודל חלקיקים (Particulate Size Distribution )

 • גזי שרפה: תחמוצות חנקן (NOx), תחמוצות גופרית (SO2) ועוד

 • תרכובות אורגניות: VOCs, PAH ועוד

 • הלידים והלוגנים: HBr, HF, HCl, Cl2, Br2

 • מתכות : Pb, Mg, Mn, Ni Hg, Cd, ועוד

 • דיאוקסינים ופוראנים (Dioxins/Furans)

 • ביוגז: CH4, H2S, NH3 ועוד

נושאים נוספים:

קישורים רלוונטיים:

קבצים להורדה:

bottom of page