top of page

מחצבת חנתון

מחצבת חנתון נמצאת בשטח המוניציפאלי של מועצה אזורית משגב ובצמוד ליישוב ביר אל- מכסור, בשטח כולל של כ- 750 דונם. במחצבה קיימות עתודות של כ-22 מילון קוב חומר מסלע דולומיט.

במסגרת תוכנית מתאר ארצית 14ב, מוצע שלא לקדם הרחבה נוספת.

כיום זכיינית החציבה היא חברת הנסון.

בשנה הקרובה, לאחר שאושרו התכניות, מערך הגריסה ומפעל האספלט אמורים להעתיק את מיקומו אל תוך בור החציבה.

עפ"י המסמכים הסביבתיים שליוו את התוכנית, שינוי זה ישפר את איכות הסביבה בביר אל מכסור ע"י הפחתת רעש, אבק, ריח וזעזועים.

הפיקוח המתבצע ע"י האיגוד, בשיתוף המועצה אזורית והמשרד להגנת הסביבה, הוא בעיקר בתחום האוויר והרעש: דיגום ארובה, מדידות רעש וניטור אבק במחצבה ובשכונות ביר אל מכסור.

התוצאות מפורסמות באתר האיגוד בלשונית 'מידע לציבור' .

בנוסף מתבצע פיקוח שוטף על יתר התנאים ברישיון העסק, וכן ליווי ואישור תכנית הבינוי השונות.

מחצבת חנתון – אוגוסט 2013

 2016 מחצבת חנתון-לאחר הורדת מערך הגריסה לבור המחצבה

bottom of page