top of page

מחצבת שגב

המחצבה נסגרה באוגוסט 2015 בעקבות סיום זיכיון ואי אישור להרחבת החציבה.

המחצבה נמצאת בשטח המוניציפאלי של מועצה אזורית משגב ובסמיכות (מאות מטרים) ליישובים: שגב, עצמון, יעד, רקפת, יובלים, אזור-תעשיה תרדיון ומרכז אזורי משגב.

שטח המחצבה הוא כ-200 דונם והיא יועדה בתמ"א 14 להפקת חצץ. המחצבה פעלה במקום משנות ה-50 ונוהלה בזיכיון ע"י חברת אבן וסיד.

במסגרת תכנית מתאר ארצית 14ב הוצע שלא לקדם הרחבה נוספת, והצעה זו התקבלה.

לקראת סוף העשור הקודם בוצע שיקום נופי של חלקי המחצבה בהם הסתיימה הפעילות.

הפיקוח בוצע  ע"י האיגוד בעיקר בתחום האוויר והרעש: ניטור אבק במחצבה בחלק מהיישובים הסמוכים.
התוצאות מפורסמות באתר האיגוד בלשונית
'מידע לציבור'.

בנוסף בוצע  פיקוח שוטף על יתר התנאים ברישיון העסק של המחצבה ושל מפעל הבטון.

תכנית רעיונית לשיקום מחצבת שגב מ-2008

bottom of page