top of page
IMG_20160505_103046

שפכי תעשייה

כללי:

שפכי תעשייה הינם שפכים לא ביתיים (סניטריים) שמקורם מפעילות עסק (מפעל, תחנת דלק, רפת, מוסך, בית מלון ועוד).

שפכים אלו מהווים רק 10% מכלל השפכים המוזרמים לביוב ומכילים מגוון חומרים רב כגון- מתכות, כימיקלים, מרכיבי דלקים, שמן מינרלי, חומרים אורגניים, ערכי הגבה קיצוניים, מלחים, דטרגנטים, שמנים ושומנים, חומרי הדברה ועוד.

קיימת חשיבות רבה בטיפול בשפכי התעשייה בטרם הזרמתם למערכות הביוב מאחר והם מהווים פוטנציאל רב לגרימת נזק סביבתי.

השלכות סביבתיות:

1. פגיעה בתשתיות הביוב- קווי הולכה, תחנות שאיבה ומכוני טיהור שפכים (מט"ש)- שפכים בעלי ערכי הגבה קיצוניים, טמפ'
   גבוהה, סולפטים, סולפידים, שומנים, מוצקים מרחפים ועוד.

 • חלחול וזרימת שפכים גולמיים לקרקע, לנחלים, למי התהום ולים, ובנוסף-יצירת מפגעים סביבתיים של ריחות, יתושים ומפגעים בריאותיים.

2הוצאות תפעול גבוהות של המט"ש בטיפול בשפכים חריגים- שפכים בהם יש ריכוזים גבוהים של חומרים אורגניים, מוצקים
    מרחפים, זרחן וחנקן.

 • שימוש רב יותר באנרגיה לצורך טיפול בשפכים מוביל לזיהום אוויר רב יותר.

 • שימוש מוגבר בכימיקלים מוביל למפגעי ריחות ומהווה פוטנציאל לאירועי חומרים מסוכנים.

 •  תדירות פינוי הבוצה עולה ולכן יותר משאיות משנעות את הבוצה בכבישים והדבר גורם לזיהום אוויר, לריחות ולפגיעה בבריאות הציבור.  

3. פגיעה ביכולת המט"ש לטפל בשפכים אסורים- שפכים בהם יש ריכוזים גבוהים של שומנים, שמן מינרלי, דלקים, עקר,
   כימיקלים, חומרי הדברה, מתכות כבדות, מלחים ועוד.   

 • פגיעה באיכות הקולחין המשמשים להשקיה.

 • פגיעה באיכות הבוצה.

 • זיהום קרקע, נחלים, ים ומי תהום.

 • פגיעה ביבולים החקלאיים ובבריאות הציבור.

חקיקה בנושא שפכים תעשייתיים:

 • חוק רישוי עסקים (סעיף 7), 1968.

 • תקנות המים (מניעת זיהום מים)(מתכות ומזהמים אחרים), 2000.

 • תקנות המים (מניעת זיהום מים)(ערכי הגבה של שפכי תעשייה), 2003.

 • תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), 2003.

 • תקנות המים (מניעת זיהום מים)(פינוי בוצה וסילוקה), 2004.

 • תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים),תש"ע-2010 ("תקנות ענבר").

 • כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), 2011 (תאגידי מים).

 • כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), 2014 (רשויות מקומיות).

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), 2014:

מטרות-

 • מניעת נזק למערכות הביוב.

 • עמידה בתקנות הקולחין והשבתם להשקיה.

 • עמידה בתקנות הבוצה.

אופן יישום הכללים-

 • הגדרות- קביעת תקנים להזרמת שפכים לביוב-

       א. שפכים חריגים- שפכים הניתנים לטיפול במט"ש בעלות נוספת לעומת שפכים סניטריים (COD, מוצקים מרחפים,          
           זרחן וחנקן).

       ב. שפכים אסורים- גורמים נזק למערכות הביוב. הזרמה שלהם תגרור חיובים כספיים  (מתכות, שמנים, שמן מינרלי, ערך
           הגבה,מלחים, טמפ' ועוד).

 • יכולת לדרוש ממפעל שיש לגביו חשש לזיהום לבצע טיפול מקדים בשפכים בטכנולוגיה המיטבית הזמינה.

 • הכנת תוכנית ניטור שפכים דו-שנתית שתכלול את: העסקים הנכללים, תדירות הדיגום, מרכיבי הדגימה, מיקום ואופן הדיגום.

 • יכולת לחייב כספית עסקים בגין הזרמת שפכים חריגים או אסורים.

 • מתבצע באישור ובפיקוח רשות המים והמשרד להגנת הסביבה.

פעילות האיגוד בנושא שפכי תעשייה:

 • מתן מענה לתלונות הציבור בנושאי מפגעי שפכים.

 • פיקוח על עמידת מפעלים ועסקים בתנאי רישיון העסק בנושא הזרמת שפכים תעשייתיים למערכת הביוב.

 • ביצוע בדיקות שפכים במפעלים ובאזורי תעשייה.

 • ביצוע בדיקות פתע במפעלים.

 • בניית תוכניות ניטור שפכים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ותאגידי המים והביוב.

 • יישום תוכניות הניטור- בדיקות שפכים בשטח עבור תאגידי המים, הוצאת דוחות ניטור, חישוב גובה החיוב עבור הזרמת שפכים חריגים ואסורים, והעברת התייחסות למשרד להגנת הסביבה.

קישורים רלוונטיים:

דו"חות ניטור שפכי תעשייה:

קבצים להורדה:

רכז שפכי תעשייה בתחומי האיגוד:

גיא סילפן    טלפון : 04-9888633    שלוחה 3

bottom of page