top of page

הקמת גינות קהילתיות בג'וליס ולמידה סביבתית

במהלך השנה האחרונה (2016), הוקמו גינות לימודיות בכל  אחד משלושת בתי הספר בכפר ג'וליס וגינה קהילתית אחת במתנ"ס הכפר.

הגינות הוקמו בליווי ותמיכת האיגוד והמהג"ס, ובשיתוף המועצה המקומית, ומהוות מנוף לפעילות לימודית, התנדבותית קהילתית של תושבים, הורים, צוות ותלמידים.

במהלך חודש אוגוסט 2016 מתוכננת סדרת פעילויות קהילתיות שיארגן המתנ"ס בשיתוף עם המועצה המקומית, תושבים והאיגוד.

פעילויות אלה הינן נדבך נוסף לפעילות נרחבת ותמיכה מתמשכת בתחומים הסביבתיים מגוונים הנעשים בכפר ג'וליס על ידי האיגוד.

bottom of page