top of page

פרויקטים ויזמויות בקהילה

איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי יוזם, מתקצב ופועל באופן תדיר לביסוס  מערכת אשר תיצור ותיזום פעילויות בקהילה ובמערכת החינוך, בסיוע ובשיתוף גורמים  ברשויות המקומיות, במשרדים וארגונים ממשלתיים ועמיתי איכות סביבה. הפעילות מבוססת על שיתוף רב ככל הניתן של תושבים בכדי ליצור מעגלי יצירה והשפעה לטובת איכות הסביבה.

להלן פירוט הפעילויות בתחום החינוך והקהילה, ימי עיון ומפגשים שנערכו לאחרונה.

bottom of page