top of page

מוסכים

כללי:

כלל המוסכים בישראל מחויבים לעמוד בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג-1993, בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990, בחוק רישוי  עסקים, תשכ"ח-1968 ובחוק המים, תשי"ט-1959.

מתוקף חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968  מחויבים כל המוסכים ברישיון עסק תקף, שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה או היחידה הסביבתית ברשות. האישור מלווה במתן תנאים סביבתיים בהן נדרש המוסך לעמוד בכל עת. על פי התקנות והחוקים מחויב המוסך בביצוע הדרישות הבאות:

 • אחסון שמן משומש בתוך מיכל על גבי מאצרה תקנית, ופינויו לאתר טיפול מורשה.

 • אחסון מסנני שמן משומשים בתוך מיכל אטום, ופינויים לאתר טיפול מורשה.

 • התקנת משטחי תפעול אטומים לחלחול שמנים.

 • התקנת מפריד שמנים לטיפול בשפכי המוסך הזורמים למערכת הביוב (על פי דרישה).

 • אחסון ופינוי של פסולת מסוכנת כגון: מצברים, ממיסים או מדללים כנדרש.

 • אחסון ופינוי פסולת מוצקה במיכל או על גבי מאצרה (חלקי רכב למחזור, מיכלי שמן ריקים, קרטונים וכו').

 • אחסון ופינוי של צמיגים משומשים.

 • שמירה על איכות האוויר במוסכי פחחות וצביעה.

 

הפיקוח השוטף במוסכים בשטח איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי (להלן "האיגוד"), מטרתו לאכוף ולוודא שהמוסכים בשטח האיגוד אכן עומדים בתקנות ובחוקים. הפיקוח מתבצע במספר מישורים:

 • סיורים משותפים עם נציגי היחידות הסביבתיות ברשויות, ועדכונים הדדיים על המצב בשטח. 

 • הוצאת תנאים לרישיון עסק למוסכים.

 • טיפול בבקשות לרישיון עסק והיתרי בניה בדגש על עמידה בדרישות איכות הסביבה.

 • מעקב שוטף אחר ביצוע הדרישות.

 • שימוע ואכיפה במידת הצורך.

עבודות פיקוח:

בשטח האיגוד 125 מוסכים המתפרשים על פני 14 רשויות שונות. עבודת הפיקוח במוסכים מתקיימת בתאום היחידות הסביבתיות ברשויות, בסיורים משותפים, בטיפול בבקשות לרישיונות עסק ובאכיפה. המוסכים נחלקים למספר סוגים,  על פי מהות עיסוקם:

1. מוסכי מכונאות כללית:

רוב המוסכים בשטח האיגוד שייכים לקטגוריה זו, ולכן עיקר הפיקוח מתמקד בהם. עיקר פעילותם בטיפולים מכאניים ברכבים, בהחלפות שמנים ומסנני שמנים. ההשפעות הסביבתיות של מוסך מאין זה מתבטאות בעיקר בפוטנציאל לזיהום קרקע, מקורות מים וזיהום השפכים המגיעים למערכת הביוב, בשמנים. 

רוב הדרישות הסביבתיות ממוסך זה מתמקדות בנושא האחסון והטיפול בשמן המשומש, במסננים המשומשים ובניקוז תקין של שפכי המוסך למערכת הביוב האזורית.

להלן מספר דרישות:

 • משטחי תפעול אטומים לחלחול שמנים לקרקע.

 • אחסון השמן המשומש במיכל אטום בתוך מאצרה שנפחה 110% מנפח המיכל, על מנת למנוע הגעת השמן לקרקע במקרה של תקלה. פינוי השמן המשומש לאתר טיפול מורשה תוך הצגת תעודות הפינוי.

 • אחסון מסנני השמן המשומשים בתוך מיכל המיועד לכך. פינויים לאתר טיפול מורשה תוך הצגת תעודות הפינוי.

 • התקנת מפריד שמנים לטיפול בשפכי המוסך המוזרמים למערכת הביוב האזורית.

 

2. מוסכי פחחות וצביעה:

חלק קטן יחסית של המוסכים מתעסק בנושא הצביעה והפחחות. עיקר פעילות המוסך היא בליטוש וצביעת הרכבים. ההשפעות הסביבתיות של מוסך מאין זה מתבטאות בעיקר בזיהום אוויר וביצירת פסולת חומרים מסוכנים.

הדרישות הסביבתיות ממוסך זה, מתמקדות בעיקר בנושא של מניעת זיהום אווי,ר ופינוי פסולת חומרים מסוכנים כנדרש. להלן מספר דרישות:

 • עבודות הצביעה יבוצעו בתא צביעה אטום בשלושה צדדים לפחות והמצויד במערכת יניקה שתכלול מערך סינון יבש לסילוק טיפות, רסס ואדי צבע.

 • מתקן השיוף יצויד במערכת שאיבת אויר שתחובר לשק סינון חלקיקים.

 • ממיסים ומדללים משומשים יפונו למחזור או לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

 

3. מוסכי חשמלאות:

חלק קטן יחסית של המוסכים שייך לקטגוריה זו. עיקר הפעילות היא בהחלפת מצברים וטיפולי חשמל שונים לרכב. ההשפעות הסביבתיות של מוסך מאין זה מתבטאות בנושא אחסונם של המצברים המשומשים ופינויים. לכן, הדרישות הסביבתיות מתמקדות בנושא אחסון ופינוי המצברים המשומשים:

 • אחסון המצברים יעשה על משטח תפעול אטום לחלחול נוזל המצברים.

 • מצברים משומשים יפונו כנדרש ע"י היבואן למחזור או לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

 

4. מוסכי תיקון תקרים (פנצ'ריות):

עיקר הפעילות של מוסכים השייכים לקטגוריה זו היא בהחלפת צמיגים משומשים. ההשפעות הסביבתיות מתבטאות בכל הקשור באחסון ופינוי צמיגים משומשים. להלן מספר דרישות:

 • צמיגים משומשים יפונו למפעל מחזור לצמיגים. המוסך ישמור את קבלות הפינוי.

 • צמיגים משומשים יאוחסנו בכמות מסוימת ע"פ גודל העסק.

 • צמיגים משומשים יאוחסנו מתחת לקירוי.

תנאי מסגרת למוסכים:

קבצים להורדה:

רכז מוסכים באיגוד:

גיא סילפן    טלפון : 04-9888633    שלוחה 3

bottom of page