top of page

חזון איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי

איגוד ערים לאיכות הסביבה הינו גוף בעל הסמכות המקצועית בנושא איכות הסביבה של הגליל המערבי המהווה מוקד ידע מקצועי ואמין לרשויות השונות ולכלל האוכלוסייה תוך חתירה לבסיס כלכלי איתן  המשמרת מקצועיות ואי תלות זו.

איגוד ערים לאיכות הסביבה מפתח מודעות סביבתית כשלב בדרך להתנהגות שומרת סביבה  ומקיימת ומניע את הרשויות לאכוף חוקים סביבתיים.

איגוד ערים לאיכות הסביבה יוזם ומקיים ממשקי עבודה עם גופים ממשלתיים, עירוניים וציבוריים לשם איגום משאבים  ומינוף יכולותיו המקצועיות כל זאת תוך עשייה מקצועית ותודעת שרות גבוהה.

איגוד ערים לאיכות הסביבה מטפח יכולת מקצועית של עובדיו, שביעות רצון וחדוות עשייה מקצועית ואישית ונותן בידם את הכלים המתאימים לביצוע עבודתם.

חזון האיגוד
bottom of page