top of page

היתר רעלים

על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993, לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. 

רעל הוא כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים.

היתר הרעלים ניתן לאחר בדיקת אנשי המקצוע, כולל ביקור במפעל, בחינת הסיכונים וההערכות למניעתם, וכן קביעת דרישות ותנאים לטיפול בהם, בשגרה ובחירום.

מספר גופים רגולטוריים נוספים לוקחים חלק במתן אישור היתר רעלים: המשרד להגנ"ס הוא הגוף העיקרי וזה שמנפיק את ההיתר, אך גם פיקוד העורף (צה"ל) וגם הרשות הארצית לכיבוי והצלה (משרד הפנים) הם חלק מהתהליך.

 

היתר הרעלים קובע את אופן הטיפול בחומרים (אחסון, שילוט, חירום, שינוע, פסולת, מניעת דליפות ופליטות, מינוי אחראי רעלים, ניהול פנקס ההיערכות לאירוע בפסולות מסוכנות, ההיערכות לאירוע בחומרים מסוכנים, הטיפול בפסולת המסוכנת הנוצרת ועוד). 

תאריך קבלת וסיום היתר הרעלים ופרטי זיהוי של העסק בעל ההיתר מפורסמים במערכת חיפוש ההיתרים של המשרד להגנ"ס.

ההיתר עצמו לא מפורסם באתר.

bottom of page