top of page

פרויקט פינוי פסולת אסבסט

מקרקעות הגליל המערבי

באפריל 2011 , החל המשרד להגנת הסביבה בביצוע פרויקט  פינוי וסילוק פסולת האסבסט מקרקעות הגליל המערבי.

בקרקעות הגליל המערבי פזורה פסולת אסבסט תעשייתית, שמקורה במפעל "איתנית" שעסק בייצור מוצרי אסבסט-צמנט בצפון נהריה. הפסולת שימשה כמצע לדרכים ולשבילים, חלקה במצב מתפורר, בחלק מהאתרים האסבסט גלוי על פני השטח. בכל חפירה בקרקע, או נסיעה על שבילי האסבסט עלולים להשתחרר סיבי אסבסט לסביבה.

לפרויקט  פינוי פסולת אסבסט מקרקעות הגליל המערבי קדמו מספר שלבים :

  • ביצע סקרים לאיתור ומיפוי מוקדי אסבסט פריך בגליל המערבי. הסקרים הזומנו  ע"י המשרד להגנת הסביבה  ובוצעו ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי. הסקר הראשון בוצע ב-2001 , השני רחב ומקיף יותר בוצע בדצמבר 2007 . היקף פסולת האסבסט הפזורה ברחבי הגליל המערבי הוא כ-150,000 קוב . רצ"ב  סקר למיפוי אסבסט בקרקעות בגליל המערבי.

  • בעקבות ממצאי הסקר האחרון , בוצע במהלך חודש נובמבר 2011 פינוי קרקעות מזוהמות באסבסט פריך ופסולת אסבסט בקיבוץ סער. הפרויקט נוהל ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי.
    עלות הפרויקט : 300,000 ש"ח לפינוי של כ-60 קוב קרקעות מזוהמות באסבסט פריך.

  • באפריל 2011 החל הפרויקט לפינוי אסבסט מקרקעות הגליל המערבי . עלות הסרת מפגעי האסבסט נאמדת בכ-300 מליון ש"ח, על פני כחמש שנים.

 

את הפרויקט מממנת המדינה לצד רשויות מקומיות וחברת "איתנית", אשר בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט שאישרה הכנסת באפריל 2011 (סעיף 74) מחוייבת לשאת במחצית מעלויות הפרויקט, ועד לסכום של 150 מיליון ש"ח.

הפרויקט מבוצע בפועל על ידי חברת ניהול שנבחרה במכרז פומבי שפרסם המשרד ,חברת אד-בר יועצים בע"מ,בפיקוח המשרד להגנת הסביבה ותוך שיתוף פעולה מלא ותאום עם הרשויות המקומיות. חברת הניהול מבצעת את הפרויקט באמצעות חברות מקצועיות ומומחים בתחום האסבסט שנבחרו במכרזים שפרסמה, וביניהם קבלנים, מפקחים, מעבדות, חברה משנעת, אתר הטמנה.

פרויקט ניקוי האסבסט מקרקעות הגליל המערבי מסיים בימים אלו את פעילותו. ניתן לעקוב אחר התקדמות העבודה דרך אתר "הדרך הירוקה".

bottom of page